Hướng dẫn sử dụng

Rainbow® Cleaning System / Hỗ trợ / Hướng dẫn sử dụng

Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm

Để tải xuống Hướng dẫn sử dụng Rainbow, trước tiên hãy chọn mô hình mong muốn. Tất cả các hướng dẫn đều ở định dạng PDF.Rainbow

Power Nozzle

AquaMate

RainJet

MiniJet

Hướng Dẫn Kèm Theo